Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της «Πήγασος»

Το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της «Πήγασος» κρίνοντας ότι «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν διατάξεις». Ο ορκωτός εκλεκτής εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη, σχετικά με τη συμμετοχή της «Πήγασος» στο ΜΕGA.  Ειδικότερα, η Ε.Κ. έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2016, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών τους, στις οποίες διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη»
Η ανακοίνωση
Mετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών:
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» και «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 των εν λόγω εταιρειών, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2016, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών τους, στις οποίες διατυπώνεται «Αρνητική Γνώμη» και «Γνώμη με επιφύλαξη», αντίστοιχα.

www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: