Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021

Πώς θα φορολογηθούν οι παροχές σε είδος

 Δευκρινιστική εγκύκλιος ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των νέων διατάξεων για παροχές, δάνεια, προκαταβολές μισθών και παραχώρηση αυτοκινήτων σε εργαζόμενους, μετόχους και εταίρους επιχειρήσεων.  Αφορολόγητες είναι με τον τελευταίο φορολογικό νόμο οι παροχές σε είδος ετήσιας αξίας έως 300 ευρώ που λαμβάνουν μισθωτοί, μέτοχοι και εταίροι μιας επιχείρησης.

Στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν το προηγούμενο όριο τότε συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα μόνο η υπερβάλλουσα αξία και όχι το σύνολο της παροχής.

Σε σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις προς τις εφορίες για τον τρόπο φορολόγησης των παροχών σε είδος (εταιρικά αυτοκίνητα, stock options, διατακτικές πληρωμής κ.ά.) στη βάση των διατάξεων που τέθηκαν σε ισχύ από την 1/1/2020 και εισήγαγαν ευνοϊκές αλλαγές. Σημειώνεται ότι για τις παροχές σε είδος δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη, αλλά αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών του εργαζομένου και αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα.

Ειδικότερα:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ: Σε περίπτωση που η αξία της παροχής σε είδος προς εργαζομένους, εταίρους, μετόχους ή συγγενικά πρόσωπα αυτών υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος, στον συνυπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία του υπόχρεου φυσικού προσώπου θα ληφθεί υπόψη μόνο το υπερβάλλον, πέραν των 300 ευρώ, ποσόν της αξίας της παροχής και όχι το σύνολο αυτής.

ΔΑΝΕΙΑ: Για παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, ανεξαρτήτως εάν η σύμβαση έχει συναφθεί εγγράφως ή όχι, το ύψος της παροχής συνίσταται στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλλε ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες το δάνειο δεν έχει περιβληθεί τη μορφή έγγραφης συμφωνίας, ως παροχή σε είδος λαμβάνεται η διαφορά των τόκων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω και όχι το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, όπως ίσχυε με τις προγενέστερες διατάξεις. Εναπόκειται στα μέρη να αποδείξουν τόσο την ύπαρξη δανείου όσο και τους όρους της δανειακής σύμβασης.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΝ: Οι προκαταβολές μισθών που υπερβαίνουν τους τρεις μισθούς θεωρούνται δάνειο. Ανεξαρτήτως του ύψους τους οι προκαταβολές μισθών δεν θεωρούνται δάνειο όταν εξοφλούνται στο σύνολό τους έναντι των αντίστοιχων μελλοντικών μισθών, ήτοι για τους επόμενους μήνες δεν θα καταβληθούν στον εργαζόμενο οι αποδοχές του έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς το ποσόν της προκαταβολής. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι προκαταβολές μισθών εξοφλούνται διά μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές του εργαζομένου, θεωρούνται δάνειο και ως εκ τούτου συνιστούν παροχή σε είδος για την οποία εφαρμόζονται τα ως άνω οριζόμενα.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Ο υπολογισμός της παροχής σε είδος με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο γίνεται πλέον με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος με συντελεστές 4% για το τμήμα της ΛΤΠΦ έως 14.000 ευρώ, 20% για το τμήμα έως 17.000 ευρώ, 33% για το τμήμα έως 20.000, 35% για το επόμενο έως 25.000, 37% για τμήμα 25.001-30.000 και 20% για το τμήμα πάνω από 30.000 ευρώ.

Δεν θεωρούνται παροχή σε είδος τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, αντί 12.000 ευρώ που ίσχυε.

akioe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: