Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Πώς θα μισθώνονται τα σπίτια στους τουρίστες

Ξεκινά τον ερχόμενο μήνα (Φεβρουάριο) η εφαρμογή του νόμου που ρυθμίζει την μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Σύμφωνα με το νέο νόμο ( Άρθρο 111 του Ν4446/16 -Πτωχευτικός Κώδικας) ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε µέσο προβολής
Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος. Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.                    Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
Η µμίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η µμίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημά του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.
Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Πως φορολογείται το εισόδημα
Το εισόδημα που αποκτάται σύμφωνα µε την παράγραφο 2 θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν.
Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής του παρόντος άρθρου υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
Η µμίσθωση ακινήτου του παρόντος απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι µμισθώσεις, είναι νόμιμες, µόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής µμορφής, εφοδιασμένα µε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155). Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων, ο αιτών υποβάλλει είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με Άδεια οικοδομής, Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης καθώς επίσης και αποδεικτικό σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του. Η αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενοικιαζόμενου επιπλωμένου δωματίου/διαμερίσματος μπορεί να κατατίθεται και από πρόσωπο που εκμεταλλεύεται αυτά, δυνάμει σχετικής μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία συνυποβάλλεται. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών
enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: