Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συστάθηκε με το Ν. 2741/ΦΕΚ 199/28-09-1999. Οι υποχρεώσεις του φορέα, η τήρηση των οποίων αποτελεί και την ευθύνη του απέναντι στους Έλληνες πολίτες – καταναλωτές είναι οι εξής:
Συστηματικός έλεγχος τροφίμων κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και διάθεσής τους σε συνδυασμό με διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων.
Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας προς τους παραγωγικούς κλάδους μέσω εκδόσεων κανόνων υγιεινής και διοργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται προς τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες.
Η διαχείριση και αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων (π.χ. σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, διοξίνες κ.λπ.).
Οι παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση και την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και η υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στον τομέα αυτών στα πλαίσια της Ε.Ε.
Η επικοινωνία, πληροφόρηση και εκπαίδευση του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και η προστασία του από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές και από τη νόθευση τροφίμων.
Ο συντονισμός νομαρχιακών επιτροπών για τον έλεγχο θεμάτων ασφάλειας τροφίμων και η εφαρμογή αποτελεσματικών (κατασταλτικών και κυρίως προληπτικών) συστημάτων οργάνωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης διατροφικών κινδύνων.

eeke.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: