Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΟΓΑ μετατρέπεται σε ΟΠΕΚΑ - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου "Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις" . Με το υπόψη σχέδιο νόμου ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) μετεξελίσσεται σε ΟΠΕΚΑ και ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με το νομοσχέδιο, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Οργανισμού ο σκοπός του, για εξυπηρέτηση του οποίου συνίσταται Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οι πόροι του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την i) κάλυψη των παροχών του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, (ii) προώθηση και διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (iii) κάλυψη πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας του (οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις παρέχονται και σήμερα), οι παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται.
Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίουπροβλέπεται επίσης, η υποχρέωση ηλεκτρονικής διασταύρωσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων οποιασδήποτε παροχής που χορηγεί ο εν λόγω Οργανισμός, με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθώς και πληροφοριακών συστημάτων άλλων Φορέων, τα όργανα διοίκησης του (Διοικητικό Συμβούλιο και Διοικητής) και οι αρμοδιότητες τους, όπως και θέματα προσωπικού του ΟΠΕΚΑ.
Το σύνολο του προσωπικού του ΟΓΑ, αποτελεί προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας την ίδια οργανική θέση, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό, μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα που απορρέουν από την προηγούμενη υπηρεσιακή του κατάσταση. Όσο για τις κενές οργανικές θέσεις του ΟΓΑ, που διατηρήθηκαν στον Οργανισμό βάσει των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.43 87/2016, καθώς και όσες κενώθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, διατηρούνται και στον ΟΠΕΚΑ. Από αυτές, οι κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Επίσης, συνιστώνται στον ΟΠΕΚΑ 5 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για τη νομική υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του, θέματα που αφορούν τη νομική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ (ασκείται κατά βάση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους).
Ο ΟΠΕΚΑ απολαύει των ουσιαστικών, δικονομικών και οικονομικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράσταση και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. (άρθρα 1-12)
Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του ΟΠΕΚΑ ανέρχονται συνολικά σε 383, εκ των οποίων οι 360 είναι μονίμου προσωπικού και οι 23 είναι ι.δ.α.χ. (ουσιαστικά πρόκειται για τις υφιστάμενες θέσεις του ΟΓΑ).
Οι υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις υπάλληλοι κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις και οι προσωποπαγείς τους θέσεις καταργούνται.
Με την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης ιδαχ αυτή μετατρέπεται σε κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, προσαυξάνοντας τις θέσεις του κλάδου αυτού.

 enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: