Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

Άλλως, «εισπρακτικές εταιρείες» ορίζονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών τους, πριν τη διενέργεια δικαστικών πράξεων. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με γνώμονα τις αρχές που προβλέπονται στον Ν. 3758/2009
«Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Τα νομοθετήματα αυτά εκτός των άλλων ορίζουν ότι:

Η δράση των εταιρειών αυτών για την εκπλήρωση του σκοπού της ενημέρωσης των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.
Ο σκοπός που εξυπηρετείται από τις εταιρείες αυτές είναι αποκλειστικά και μόνο η ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ενώ οι δανειστές απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις με «εισπρακτικές εταιρείες» που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ανάθεση από δανειστές εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες από μία εταιρείες απαγορεύεται.
Της ενημέρωσης του οφειλέτη από την «εισπρακτική εταιρεία» πρέπει να προηγείται από την πλευρά του δανειστή η επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο, η ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη και η ενημέρω- σή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην «εισπρακτική εταιρεία». Η συχνότητα των οχλήσεων του οφειλέτη από την εταιρεία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μία κλήση ανά δεύτερη ημέρα, ενώ όχληση στο χώρο εργασί- ας επιτρέπεται μόνο εάν ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον οφειλέτη.
Ο δανειστής δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τον οφειλέτη με το κόστος της ανάθεσης της ενημέρωσής του σε «εισπρακτική εταιρεία».
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Η εμφάνιση υπαλλήλων της εταιρείας προς τον οφειλέτη με ιδιότητες που δε διαθέτουν, όπως υπαλλήλων του δανειστή, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κ.λπ.
Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
Η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στον οφειλέτη ή τους οικείους του.
Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον, οι κατ’ οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επι- σκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς (π.χ. νοσοκομεία).
Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα και η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.
Η επικοινωνία για οφειλές που απορρέουν από ΓΟΣ που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Στις διατάξεις του νόμου ορίζονται λεπτομερώς οι ειδικές υποχρεώσεις των «εισπρακτικών εταιρειών», ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Εγγραφής Εισπρακτικών Εταιρειών, η τήρηση της προστασίας του επιχειρηματικού και προσωπικού απορρήτου, οι σχέσεις «εισπρακτικών εταιρειών» με τους δανειστές, καθώς και οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη τήρηση των διατάξεων του νόμου.

eeke.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: