Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018

Αναδρομικές μειώσεις 28% έως 30% σε φοροπρόστιμα

Μείωση των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής φόρων για τα έτη από το 2006 μέχρι και το 2013 κατά ποσοστά της τάξεως του 28-30% προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 που προβλέπουν το επανυπολογισμό των επιβαρύνσεων αυτών με βάση επιεικέστερες ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η/1/2014 και μετά.
Οι νέες ποινές 
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις θα επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58 ή 58Α παρ. 2 ή 59 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την 1η/1/2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου. Ειδικότερα στις παραπάνω περιπτώσεις θα επιβάλλονται οι ακόλουθες χρηματικές κυρώσεις:
Στο φόρο εισοδήματος πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων:
- Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης πρόστιμο ίσο με:
- 10% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
- 25% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου αν το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε ποσοστό μεταξύ 20% και 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
- 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου αν το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε ποσοστό 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
Στον ΦΠΑ και τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους:
- Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
- Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου της επιπλέον διαφοράς φόρου.
Πέραν των προστίμων σε όλες τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων θα επιβάλλονται επιπλέον επί της διαφοράς φόρου που καταλογίζεται, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την 1η/1/2014 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

Παραδείγματα

Έστω την 15η Ιανουαρίου 2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, οικ. έτους 2013 (χρήσης 2012), η προθεσμία υποβολής της οποίας έληξε την 30/8/2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει φόρος εισοδήματος 1.000 ευρώ.
Το πρόστιμο που προκύπτει ανέρχεται σε 1.200 ευρώ αλλά με τις νέες διατάξεις θα επιβληθεί πρόστιμο 857,70 ευρώ.

Στην παραπάνω περίπτωση αν υποθέσουμε πως προέκυπτε διαφορά φόρου 2.000 ευρώ. Το πρόστιμο που προκύπτει υπολογίζεται σε 2.400 ευρώ αλλά με τις νέες διατάξεις μειώνεται σε 1.715,40 ευρώ.
 Ελεύθερος Τύπος


Δεν υπάρχουν σχόλια: